0909121680

Viettech / Tin tức phòng sạch / Thông tư 355 BYT? Danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư

Thông tư 355 BYT? Danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư

Tùy thuộc vào mỗi thời điểm cũng như giá cả thị trường và thu nhập của người dân. Mà Bộ Y tế sẽ ban hành những thông tư, quyết định điều chỉnh mức việc phí. Hay giác của các dịch vụ trong bệnh viện cũng như vật tư y tế. Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những quy định tại thông tư 355 BYT được ban hành năm 2012. Xem thông tư này quy định gì, cho đến nay nó còn nguyên hiệu lực hay không?

Thông tư là gì?

Thông tư là hình thức văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật do Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành, là văn bản hướng dẫn nghị định của Chính phủ. Liên quan đến ngành hay lĩnh vực do bộ, ngành quản lí. Vai trò chức năng của thông tư là để hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

Thông tư hiện nay được chia làm 2 loại như sau:

Thông tư do một bộ, ngành ban hành

Thông tư liên tịch do hai hay nhiều bộ, ngành ban hành để hướng dẫn nghị định của chính phủ. Có liên quan đến các lĩnh vực do các bộ, ngành đó quản lí.

Tuy nhiên, thông tư chỉ là văn bản hướng dẫn của Nghị định cho nên mục tiêu tôn chỉ của nó. Không được đi ngược lại với các quy định trong Nghị định nếu không sẽ bị hủy và không có giá trị thực tiễn.

Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành thông tư để quy định:

  • Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh. Nghị quyết củaỦy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
  • Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình.

Đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Có nhiệm vụ soạn thảo và ban hàng về dự thảo thông tư.

Trước khi trình ký các thông tư sẽ được ban soạn thảo soạn ra và đưa ra lấy ý kiến tại các cuộc hợp với những người có liên quan. Thu thập những ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề giữa các đơn vị. Lúc này thì tổ chức pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan. Thống nhất ý kiến trước khi trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Căn cứ vào ý kiến tại cuộc họp này, đơn vị chủ trì soạn thảo phối hợp với tổ chức pháp chế. Các đơn vị có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo thông tư.

Sau khi hoàn thiện các ý kiến theo quy định, ban soạn thảo sẽ trình Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ xem xét, ký ban hành thông tư. 

Thông tư 355 – BTY là gì?

Thông tư 355 BYT hay còn được gọi là quyết định số 355/QĐ-BYT ngày 09/02/2012. Do Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký về việc Phê duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao. Để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế. Theo đó, danh mục này là cơ sở để xây dựng và ban hành giá thu một phần viện phí theo quy định tại Nghị định 95/NĐ-CP ngày 27/8/1997 của Chính phủ. Về việc thu một phần viện phí.

Những cơ sở pháp lý để phê duyệt thông tư 355 BYT

Quyết định phê duyệt danh mục định mức tạm thời thuốc. Hóa chất và vật tư tiêu hao để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế được Bộ trưởng Bộ y tế ban hành dựa trên những căn cứ sau :

Căn cứ Nghị định 95/NĐ-CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ các Biên bản họp của Hội đồng tư vấn xây dựng định mức tạm thời về thuốc, hóa chất. Vật tư tiêu hao thực hiện các dịch vụ y tế;

Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh. Cũng như căn cứ tình hình giá cả thị trường và đời sống của người dân

Những nội dung yêu cầu của thông tư 355 BYT

  • Phê duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao. Để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế (Danh mục kèm theo).
  • Danh mục này là cơ sở để xây dựng và ban hành giá thu một phần viện phí. Theo quy định tại Nghị định 95/NĐ-CP ngày 27/8/1997 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí.
  • Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
  • Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ. Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng y tế. Các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Link tải : Thông tư 355.QD_BYT tại đây

Nếu bạn cần xem xét những danh mục cụ thể mức tạm thời thuốc, hóa chất. Và vật tư tiêu hao để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế được Bộ trưởng Bộ y tế ban hành năm 2012 trong thông tư 355 BYT thì có thể click vào link cuối bài viết để tải về. Hy vọng những thông tin trong bài viết cung cấp sẽ giúp cho công việc học tập của các bạn được hiệu quả hơn.